Author

hatuankhang90@gmail.com

11 thoughts on “Tới Nhọ Lần Đầu Ăn Mì Siêu Cay

  1. Video còn tiếng gió anh Linh ơi. Còn hài thì vô đối, kết nhất cấu ở khúc 2:33 "Ngon lắm Tới, khống có cay"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *