Author

6 thoughts on “Tiết dạy kể chuyện đạt loại giỏi Tỉnh 2018: Truyện Sự tích mùa xuân

  1. M,NM,nCcc.nbmc vC.Vm.?vv,cb?nmc,b.bb,,.cm!nvn,.c,Mv..cc..cvVZ.m,,MMV,M.!,,M,bn,,,CZ.b,mn,c,MxmM,nb,MV,!m.bv,bcb.cmC?..z?.BZb!,cMcNvc,m!B,M,,,,,Z,MM,,!,!b,,!mm!v,!c!n,v,CNXc,b mcz,,mv.c,bN,VM,,mvcc,CmCC,,,VB,z,.c.mMC?M,!cC!.,.vzv,.mC!mm,N,!,..cc,v,v,c,vvmcCb,MCv .nvn.bc,mvvxmm n,vn,xnvC,mvcc,vNmnnNNN.vN,cvNncnn!.mvc,,mC,v.C,,BNCN,.C,NB.BN,CNV,M,CNC,V,,CVN,,,ZBMCvnnnnv,!nC,,Cnnnvcb,,,zcC.Zvnzn,Mmxc..b.!.c.,..v!x!.,,,m,Nc,.C.vvN..,c.bz.n,CN,M.CC.mCvcc,nNvb,..ZVN.c.cmv.nvvmN,cC,C..xnN,nvnX,xn.v!CV.vNc.nM,Z!,..,Vm.MCn?.?..??.?.c.z!.?Zv,nCv,cX!Z??xczbNxvz,M!VZ?Vzx?.cvNC .,cbZNBCV??nzv,CZMX!CNCvxX ,.zXBMnbvnXB?V.N.ZBMNN?Znm.Nnnm..MN!z,z,?m?X??.z.nZNZV!Zxzmb.cvZ!NVVZMnbnxc

  2. Em chào Chị .Chị ơi em muốn mua lại kênh youtbe này .Chị bán lại cho Em nha CHị : Facebook Em là https://www.facebook.com/doanvanvu32

  3. Xin chào, bên e có ý muốn mua lại kênh YTB này của a/c với giá cao, a/c có nhu cầu nhượng kênh cho e xin sđt liên hệ nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *