Author

hatuankhang90@gmail.com

5 thoughts on “THÁC IA SĂM ( JRAI KƠ ANHÍ) CHƯ PƯH, GIA LAI

  1. Thắc nay HK phai thắc IA sam đau. Hoi xửa em co nghe người ta noi ten thắc nay khác. Ten no đẹp lam. Thắc nay a biết HK 1 nam no từ Thay đôi Hinh dang 2 3 lan gi đo đay. Hoi xưa thắc nay đẹp lắm.tự khi my no lay chêng gio no HK co đẹp nua. Hoi xua thắc nay mau xanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *