Sích tải hay còn gọi là sợi dây sên.

Post a comment