Author

6 thoughts on “Phần mềm quản lí học sinh tiểu học theo thông tư 22

  1. Dễ sử dụng, hiệu quả. Tuy nhiên, bạn để thêm các lớp A, B, C,… nhưng macro không chạy, còn giấu nghề (không chia sẻ các File còn lại). Hi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *