Author

6 thoughts on “Phân biệt Iphone 4 thật và Iphone 4 giả FP2016

  1. So sánh kiểu lồn gì thế, cái ip 4 vs cái ip5
    Tiêu đề là so sánh ip4 thật và giả cơ mà
    Con mẹ mày ad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *