máy bào hành dùng để làm hành phi (planing machine used to make onions)

Comment(1)

  1. Phuong Do says:

    Khóc ghê vậy

Post a comment