Lấy tủy có làm chết răng, hỏng răng không? Có nên lấy tủy để bọc sứ?

Post a comment