Hai April | Hàm Bỏ Dấu Chấm Trong Dãy Số

Comment(1)

  1. williams Minh says:

    vào format, đến phần number -> custom modify , chỉnh sang dạng 1234 là đc, của ông bạn vừa loằng ngoằng vừa lâu

Post a comment