Gắp Dị vật mũi ( ở trẻ 3 tuổi). Bs: Nguyễn Vương Tùng. Phòng khám Hoa Lư – Hà Nội

Post a comment