Điểm đầu đường Hồ Chí Minh, Km số 0, Cao Bằng tháng 09.2019

Post a comment