Đại Chiến Xích Bích – Chu Du diệt Khổng Minh Bất Thành? Trích Tam Quốc Diễn Nghĩa

Comments(2)

  1. Lê Cảnh says:

    Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên

  2. Lê Cảnh says:

    Oan cho Chu Du quá
    Bị mang tiếng là ám hại Gia Cát Lượng

Post a comment