Author

One thought on “Chuyện Hoa Sim – Lê Nguyên Dũng

  1. Trước đọc trên báo chí việt nam đăng, mà toàn bị cắt tè le, chả ra đâu. Thank bạn đã post bản đọc đầy đủ 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *