Chèn ngắt trang một số hàng nhất định trong Excel 2016 (Insert Automatic Page Breaks Excel 2016)Chèn ngắt trang một số hàng nhất định trong Excel 2016 (Insert Automatic Page Breaks Excel 2016)
Chèn ngắt trang một số hàng nhất định trong Excel 2016 (Insert Automatic Page Breaks Excel 2016)
Chèn ngắt trang một số hàng nhất định trong Excel 2016 (Insert Automatic Page Breaks Excel 2016)
Có 2 cách ngắt trang tự động và ngắt trang thủ công. Để áp dụng công việc nhanh chóng không phải tạo ngắt trang thủ công, ta có thể tạo ngắt trang tự động với một số dòng cho trước.
Sử dụng macro trong Excel:

Sub InsertPageBreaks()

Dim xLastrow As Long

Dim xWs As Worksheet

Set xWs = Application.ActiveSheet

xRow = Application.InputBox(“Row”, xTitleId, “”, Type:=1)

xWs.ResetAllPageBreaks

xLastrow = xWs.Range(“A1”).SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row

For i = xRow + 1 To xLastrow Step xRow

xWs.HPageBreaks.Add Before:=xWs.Cells(i, 1)

Next

End Sub

Nguồn: https://goindocal.com/

Xem thêm bài viết: https://goindocal.com/category/cong-nghe

Comments(2)

  1. Ha hi Hi says:

    Cam mon bn nha

  2. thanhtung huynh says:

    BỊ LỖI KHÔNG CHẠY DC ANH OI

Post a comment