Cây mai vàng bonsai dáng song thụ tàng đẹp đế điều

Comments(3)

  1. So Ut says:

    Tâm cây mai đó phải là giáng mai chàng hãng kg Tâm

  2. Công Nhật Nguyễn says:

    Có bao síp ko bạn ?

  3. QUÊ DỪA says:

    Cây kế bên dáng bay kìa bạn.

Post a comment