Author

hatuankhang90@gmail.com

3 thoughts on “Cát Phượng nhập viện trong tình trạng sốt cao, lạnh run cầm cập nhưng người nóng như lửa

  1. Chết mẹ hết lũ sao đi, chẳng ái quang tâm đâu,3 thứ chưa tài cán gì, nhưng! lúc nào cũng khoe, mã cha bọn bây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *