Bấm huyệt trị bướu cổ bướu Giáp

Comment(1)

  1. Hieu Pham Ngoc says:

    Con chào Thầy. Con muốn liên lạc với Thầy để chữa bệnh Cường Giáp ah. Thầy vui lòng cho con biết địa chỉ ah

Post a comment