Âmli Telefunken TR350. Made in GERMANY. Đánh được các thể loại loa khó tính. Đẹp leng keng ạ.

Post a comment