12 Integration test with Mocha and supertestDrupal teach nơi chia sẽ các khóa học dành cho các bạn yêu thích tin học, bao gồm tất cả các khóa học về hệ thống, vê lập trinh như: Quản trị mạng linux, lập trình PHP, lập trình JavaScript, lập trình VueJs, lập trình React, lập trình Drupal, lập trình Laravel, lập trình Symfony…
Drupal teach is share all Information teachnology areas such as, Linux system, lession PHP, Javascript, Drupal CMS, React, Angular, VueJS…
Vue (pronounced /vjuː/, like view) is a progressive framework for building user interfaces. Unlike other monolithic frameworks, Vue is designed from the ground up to be incrementally adoptable. The core library is focused on the view layer only, and is easy to pick up and integrate with other libraries or existing projects.
Các khóa học:
1. Vue JS 2 – From Beginner to Professional
2. Thiết kế hệ thống thông tin
3. Hướng dẫn lập trình Javascript toàn tập
4. Quản trị linux
5. Thiết kế dữ liệu với SQL
6. Thiết kế hiệu ứng bằng JS và illustrator

source: https://goindocal.com/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://goindocal.com/category/giai-tri/

Post a comment